Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromweightless weightless viadiedrunk diedrunk
7100 21f4 500
3547 2482 500
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem vialosiek losiek
3205 0671 500
Podróżnicy, którzy utknęli w korkach w drodze na Woodstock
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viacorazblizej corazblizej

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viayourhabit yourhabit
4704 e80e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viayourhabit yourhabit
Reposted fromheima heima viacorazblizej corazblizej
3934 6d2a 500
Reposted fromtowo85 towo85 viadiedrunk diedrunk
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna vialosiek losiek
Reposted frompanimruk panimruk viainsanedreamer insanedreamer
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. 
— Tess Gerritsen
Reposted fromloverdose loverdose viainsanedreamer insanedreamer
8028 1e8f
Reposted fromjaggal jaggal viacigarettes cigarettes
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viapouler pouler
8769 083d 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viarevalie revalie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl